top of page

TeraBox đạt chứng nhận ISO 27001:2013 và ISO 9001:2015

TeraBox đạt chứng nhận ISO 27001:2013

ISO 27001: 2013 là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các yêu cầu cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) để cung cấp bảo mật liên tục, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cũng như tuân thủ pháp luật.

TeraBox đã nhận được chứng nhận ISO 27001: 2013 trong phạm vi cung cấp Giải pháp tích hợp của hệ thống CNTT: Hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu, giải pháp bảo mật, giải pháp ảo hóa; dịch vụ quản trị hệ thống hạ tầng CNTT; dịch vụ điện toán đám mây.

Chứng nhận ISO 27001 cần thiết để bảo vệ các tài sản quan trọng nhất của tổ chức như thông tin nhân viên và khách hàng, hình ảnh thương hiệu và thông tin cá nhân khác. Tiêu chuẩn ISO này bao gồm cách tiếp cận dựa trên quy trình để triển khai, thực hiện, vận hành và duy trì ISMS của tổ chức.Áp dụng ISO 27001 là minh chứng cho việc TeraBox luôn tuân thủ các yêu cầu pháp lý và khách hàng như GDPR (General Data Protection Regulation) và các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn như tội phạm mạng, vi phạm dữ liệu cá nhân, phá hoại/khủng bố, thiệt hại/hỏa hoạn, sử dụng sai, virut tấn công, trộm cấp dữ liệu,...

TeraBox đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế được duy trì bởi tổ chức ISO, có mục tiêu trợ giúp các tổ chức xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. Trong đó, ISO 9001 được xem là tiêu chuẩn trung tâm quan trọng nhất của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.Bộ Khung chính trong Tiêu chuẩn ISO 9001 là theo nguyên lý cải tiến liên tục PDCA tức là Plan – Do – Check – Action (Lập kế hoạch – Thực hiện theo kế hoạch – Kiểm tra việc thực hiện có đúng theo hoạch định – Hành động đánh giá, cải tiến. Nhờ việc đạt được tiêu chuẩn này, TeraBox có thể kiểm soát được quá trình sản xuất và đảm bảo được chất lượng sản phẩm/dịch vụ ổn định, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm.


11 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page